De deelnemer gaat door betaling van het entreegeld, het ontvangen van het toegangsbewijs en/of deelname aan The Parkinson Games akkoord met de volgende voorwaarden, het gezondheidsbeleid en het privacy beleid:

 1. The Parkinson Games en haar partners (hierna te noemen: de Organisatie), kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele indirecte en directe (fysieke) schade tijdens de activiteiten.
 2. Deelname aan The Parkinson Games geschiedt voor eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname tenzij deze schade het directe gevolg is van de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade soorten zoals alle mogelijke schade soorten ten gevolge van letsel of overlijden. Indien ondanks het voorgaande de aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake voor van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan The Parkinson Games.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderzijds voldoende zal hebben voorbereid op The Parkinson Games. De Organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren. Door aankoop/ ontvangst van een ticket en deelname aan The Parkinson Games op 23, 24 en 25 juni 2023 gaat u akkoord met het Gezondheidsbeleid van The Parkinson Games (zie ook de publicatie op website van The Parkinson Games).
 5. De deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het evenement en de gemeente waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisatie, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 7. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, of die het gevolg is van (gebreken aan) het gebruik van materiaal dat de Organisatie ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van derden heeft gehuurd of beschikbaar heeft gesteld gekregen.
 8. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van eigendommen. Het gebruik van garderobe en/of kleedruimtes en/of kluisjes en/of vervoer van uw eigendommen door de Organisatie is op eigen risico.
 9. Bij afgelasting van The Parkinson Games is de aansprakelijkheid van de Organisatie maximaal die van het door hem/haar betaalde inschrijfbedrag.
 10. Een besluit van de Organisatie om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 11. De Organisatie behoudt zich het recht voor om
  • aanvangstijden van onderdelen in de programmering te wijzigen;
  • onderdelen van het programma te cancelen als daar naar haar oordeel te weinig animo voor is.
 12. Het retourrecht na aankoop op producten in de openbare webshop van de Organisatie behelst:
  • Dat een product, door een persoon in de openbare webshop gekocht, binnen 20 dagen na aankoopdatum voor retour kan worden aangemeld. De persoon stuurt daarvoor een email-bericht met opgave van reden aan de Organisatie;
  • Dat na aanmelding van de retouraanvraag de Organisatie de persoon aanbiedt het product te ruilen dan wel het geldbedrag terug te laten storten op de bij de Organisatie bekende rekening;
  • Dat indien de persoon, het bestelde product, niet afhaalt tijdens The Parkinson Games 2023 bij de servicebalie van de Organisatie, het product als afgehaald wordt beschouwd en de persoon het aankoopbedrag niet terugkrijgt. Een afgehaald product bij de servicebalie wordt later niet retour genomen;
  • Dat producten bestelt gedurende de 3-daagse The Parkinson Games 2023 middels de openbare webshop niet voor retourafhandeling in aanmerking komen.
 13. Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de Organisatie worden verhaald.
 14. De Organisatie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
 15. Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
 16. Deelnemers en bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren schade of persoonlijk letsel veroorzaken worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld
 17. De Organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of Organisaties de toegang tot even de evenementenlocatie op voorhand te ontzeggen.
 18. Deelnemers en bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwings-) borden en aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.
 19. De Organisatie behoudt zich het recht voor om van de The Parkinson Games, waarbij de deelnemer aanwezig is, beeld- en/of geluidsopname te (doen) maken. De deelnemer zal geen auteursrechtelijke of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.
 20. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand.
 21. De deelnemer verleent toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
 22. Het is de deelnemer te alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 23. De deelnemer verleent door betaling van het entreegeld toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet, indien van toepassing.

Door de aankoop van een ticket en deelname aan The Parkinson Games, gaat u ermee akkoord dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u alle verklaringen die hierin worden genoemd erkent.