Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

   1. Naam: Stichting The Parkinson Games
   2. KvK nummer: 85717991
   3. RSIN nummer: 863717482
   4. Bankrekening: NL13 RABO 0198 4024 57
   5. Internet:
    Website www.theparkinsongames.com
    Facebook: https://www.facebook.com/parkinsoniada.parkinsoniada.9
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-parkinson-games/
    Twitter: https://twitter.com/Parkinson2Beat
    Instagram: https://www.instagram.com/parkinson2beat/
   6. Contact:
    Postadres: Boksheide 28, 5521 PM Eersel
    Bezoekadres: Boksheide 28,5521 PM Eersel
    Email: info@theparkinsongames.nl
    Telefoon: +31 6 36483242
   7. Doelstelling:
    • Inclusie.
     Zorgdragen dat zoveel mogelijk Mensen met Parkinson toegang krijgen tot betaalbare/gratis sport/bewegen.
    • Awareness bij mensen met Parkinson.
     Het verhogen van de awareness dat leefstijl en met name sport een uitstekend middel is naast de medicatie waarmee de voortgang van het ontwikkelen van de symptomen van Parkinson kunnen worden vertraagd. Wat belangrijk is voor het zo lang mogelijk houden van een goede kwaliteit van leven.
    • Awareness bij de omgeving.
     De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
    • Het werven van fondsen.
     Deze fondsen zullen worden besteed aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.
   8. Beleidsplan:
    Stichting The Parkinson Games organiseert zelfstandig The Parkinson Games t.b.v. de hierboven genoemde doelstellingen. Inclusie, awareness en fondswerving. The Parkinson Games bestaan uit drie delen: cultuur, informatie en sport/bewegen. Het evenement wordt eens in de twee jaar georganiseerd in Eindhoven en in de tussenliggende jaren in een ander land. Dit laatste onder auspiciën van Stichting The Parkinson Games. De mogelijke winst van Stichting The Parkinson Games wordt aangewend om steun te geven aan onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van deze stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad wordt ingevuld door de ‘MAR’ en de ‘WAR’ van ParkinsonNL. Stichting The Parkinson Games is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die worden ondersteund. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.
   9. Bestuur:
    Voorzitter: Ruud Overes     03 maart 2022 – heden
    Penningmeester: Ronald Batenburg     03 maart 2022 – heden
    Secretaris: vacant
   10. Beloningsbeleid:
    De evenementen van Stichting The Parkinson Games worden (bijna) volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.
    Bestuursleden en/of organisatoren van The Parkinson Games werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet.
    Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
    Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
    Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.
   11. Activiteiten:
    The Parkinson Games zijn een meerdaags evenement met daarin cultuur, sport en informatie. Daarnaast zijn er pre- en postevents ter activering.
   12. Financial Statement:
    De stichting heeft als oprichtingsdatum 03 maart 2022.
   13. Voordelen ANBI:
    Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek. Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

BELEIDSPLAN – THE PARKINSON GAMES – 2023 t.b.v. de  kennisbank Filantropie (hier downloaden)